نمایشگاه بین المللی تخصصی هتل، سرمایه گذاری، طراحی مهندسی و ساخت

ثبت نام کنید جزئیات بیشتر

شرکت منیر تجهیز امین

اهداف برگزاری نمایشگاه تخصصی هتل – سرمایه گذاری ، طراحی مهندسی و ساخت : 1- برقــراری ملاقــات مســولان مراکــزاقامتی ، خدمــات با فعالیــن اقتصــادی و ســرمایه گــذاری در کشور و ســایر کشــورها 2- جــذب ســرمایه هــای بالقــوه ایرانیــان مقیــم خارج از کشور 3- اطلاعــات و تبییــن قوانیــن و مقــررات ســرمایه گذاری در حوزه های یاد شده 4- معرفی بخش مختلف از جمله شرکت های طراحی و ساخت مراکز اقامتی و ایجاد ارتباط میان انها 5- معرفی توانمندی ها و پیشرفت و پتانسیل های موجود و کمک به توسعه اقتصادی پایدار در بخشهای مختلف

پنل کاربری ویژه
ثبت نام غرفه داران
دریافت فایل ها
پوستر و غرفه
زمان بندی برنامه ها
طبق سین نمایشگاه

سه شنبه، ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸